Podmienky využívania Služby YIT Plus

 

Svojou registráciou ako Používateľa Služby YIT Plus vyjadrujem súhlas s týmito Podmienkami využívania Služby a zaväzujem sa ich dodržiavať.

 

1.             VŠEOBECNE

 

a.            Stručná špecifikácia Služby

 

Služba YIT Plus (alebo ďalej ako „Služba“) je primárne určená ako pomôcka pre majiteľov domov a obyvateľov, výbory alebo porovnateľné združenia, kupujúcich bytov a osoby podieľajúce sa na výstavbe, ako aj ďalšie subjekty, ktoré sú zapojené do správy informácií, informačného toku domácností alebo domov a ďalších funkcií domovov alebo celej nehnuteľnosti tak, že ukladajú elektronické informácie týkajúce sa vyššie uvedenej Služby s prístupom poskytovaným rôznym zaregistrovaným Používateľom Služby.

 

Používatelia Služby si musia uvedomiť, že Služba YIT Plus je primárne určená ako pomôcka pre majiteľov domov a ostatných obyvateľov, kupujúcich bytov a osoby podieľajúce sa na výstavbe, ako aj pre ďalšie súvisiace osoby. Predplatiteľ Služby a všetci Používatelia Služby na jeho strane sú zodpovední za jej obsah, rovnako ako aj za aktualizáciu obsahu, správnosť údajov a za vykonávanie akýchkoľvek činností vyplývajúcich z potenciálnych poplatkov a služieb.

 

Poskytovateľom Služby je spoločnosť YIT Finland Ltd, registračné číslo: 1565583-5, Panuntie 11, 00621 Helsinki, Fínsko. Predplatiteľ služby je bytové spoločenstvo alebo developer nehnuteľností či spoločnosť vykonávajúca údržbu v bydlisku/dome (alebo budúcom bydlisku) Používateľa. Používateľ je oprávnený Službu využívať, len ak má Poskytovateľ Služby s Predplatiteľom platnú zmluvu („Servisnú zmluvu“) o dodávaní Služby.

 

b.           Obsah

 

Predplatiteľ a Používatelia Služby musia zaistiť, že informácie uložené v Službe YIT Plus zostanú aktuálne a správne. Používatelia sú zodpovední za všetky materiály, ktoré odovzdávajú prostredníctvom Služby YIT Plus ostatným Používateľom, Poskytovateľovi Služby alebo tretín osobám. Predovšetkým Predplatiteľ Služby, ale aj ostatní Používatelia Služby musia vziať vyššie uvedené veci do úvahy pri zadávaní, úprave alebo ukladaní základných informácií, marketingových kampaniach a správach alebo súboroch v Službe YIT Plus.

 

Používateľ je okrem toho zodpovedný za zabezpečenie toho, že poskytnuté materiály neporušujú, ani nezneužívajú autorské práva, ani iné práva, osvedčené postupy, ani príkazy štátnych orgánov a že materiály sú aj iným spôsobom vhodné na publikáciu. V prípade, že Používateľ poruší vyššie uvedené povinnosti, Používateľ Služby berie na vedomie, že nesie zodpovednosť za škodu spôsobenú takýmto porušením iným Používateľom, Predplatiteľovi alebo Poskytovateľovi Služby alebo akejkoľvek tretej osobe.

 

Používaním Služby YIT Plus udeľuje Používateľ Poskytovateľovi Služby právo zhromažďovať, ukladať a analyzovať všetky informácie, štatistiky, panely údajov alebo iné údaje týkajúce sa Predplatiteľa/Používateľa, ktoré sú vytvárané v súvislosti s poskytovaním Služby YIT Plus. Poskytovateľ Služby je oprávnený používať vyššie uvedené zhromaždené alebo uložené informácie na účely vývoja služieb alebo na iné vývojárske práce a/alebo počas svojich podnikateľských aktivít. Používaním Služby YIT Plus Používateľ berie na vedomie, že všetky informácie uložené v Službe môžu byť sprístupnené


spoločnosti YIT Corporation, spoločnostiam patriacim k spoločnosti YIT Corporation vo Fínsku a iných štátoch, v ktorých má spoločnosť YIT svoje prevádzky, prípadne iným obchodným partnerom Poskytovateľa, ak je sprístupnenie takémuto obchodnému partnerovi nevyhnutné na účel poskytovania Služby. Poskytovateľ Služby je oprávnený prezentovať analyzované súhrnné údaje verejnosti takým spôsobom, ktorý neumožňuje identifikovať jednotlivého Používateľa na základe týchto údajov.

 

Poskytovateľ Služby nenesie zodpovednosť za žiadne omeškania pri poskytovaní služby spôsobené treťou osobou. Na účely týchto Podmienok využívania sa za služby tretej osoby považujú napríklad sieťové pripojenia. Poskytovateľ Služby taktiež nenesie zodpovednosť za žiadne nepriame, ani následné škody vzniknuté Predplatiteľovi alebo Používateľovi Služby.

 

c.             Prístupové práva

 

Užívateľ má právo užívať služby YIT Plus na základe a v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve o poskytovaní služieb, a to počas celej doby jej platnosti a účinnosti.

 

Materiály uložené v Službe YIT Plus možno používať len na také účely, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi, nariadeniami a osvedčenými postupmi. Ak nie je uvedené inak, nárok a práva duševného vlastníctva k materiálom a údajom obsiahnutým v Službe YIT Plus zostávajú vo vlastníctve Poskytovateľa.

 

Platí pravidlo, že materiály alebo iné údaje nahromadené Službou YIT Plus sú určené výlučne pre použitie Používateľmi, ktorým boli pridelené používateľské identifikačné údaje pre použitie vo vlastnom dome alebo bytovom spoločenstve alebo u developera nehnuteľností a ako marketingové a predajné kanály pre Partnerských poskytovateľov služby a tiež ako nástroj podpory služieb spoločnosti YIT a vzťahov so zákazníkmi.

Publikácia, sprístupnenie verejnosti, prípadne iné použitie materiálov a ďalších údajov uložených v Službe YIT Plus, ktoré je v rozpore s Autorským zákonom Fínskej republiky alebo inou platnou legislatívou, si vždy vyžaduje výslovný súhlas Poskytovateľa, prípadne iného držiteľa práv. Služba nesmie byť kopírovaná, ani publikovaná ako súčasť inej služby.

 

d.           Služba YIT Plus na iných trhoch

 

Služba YIT Plus sa používa na rôznych trhoch, na ktorých spoločnosť YIT pôsobí, a v rôznych štátoch, v ktorých má svoje prevádzky. Na rôznych trhoch môžu byť k dispozícii rôzne funkcie a Služba nemusí mať vo všetkých krajinách rovnaký obsah. Niektoré služby a funkcie môžu byť prispôsobené na mieru konkrétnej lokality (ako napríklad monitorovanie údajov o spotrebe). Preto sa Služba a jej funkcie môžu v jednotlivých lokalitách líšiť.

 

e.           Ukončenie poskytovania Služby YIT Plus

 

Služba YIT Plus zostane prístupná pre registrovaných Používateľov tak dlho, kým budú mať príslušné spojenie s lokalitou alebo domom, a to buď ako vlastníci domu, alebo ako členovia rodiny, kupujúci bytu alebo osoby podieľajúce sa na výstavbe, nájomcovia, partneri spoločnosti YIT, správcovia budov alebo spoločnosti poskytujúce služby, prípadne z nejakého iného porovnateľného dôvodu. Predplatiteľ Služby YIT Plus je každopádne oprávnený ukončiť využívanie Služby výpoveďou zmluvy s Poskytovateľom Služby, pričom týmto okamihom strácajú všetci Používatelia zaregistrovaní na uvedenom stavenisku alebo priestore pre byty právo na prístup k Službe.

 

Poskytovateľ služby nie je povinný poskytovať Používateľovi údaje alebo materiály, ktoré sú už zadané v Službe YIT Plus. Poskytovateľ služby a akákoľvek ním splnomocnená osoba sú oprávnení z legitímneho dôvodu odňať zaregistrovanému Používateľovi právo používať službu, a to na dobu určitú, alebo na dobu neurčitú. Za legitímny dôvod sa považuje napríklad porušenie týchto Podmienok využívania.


f.              Ochrana osobných údajov

 

Poskytovateľ zhromažďuje osobné údaje vzťahujúce sa k Užívateľom, užívateľským registráciám a k používaniu služieb YIT Plus, ktoré údaje Poskytovateľ vyžaduje, za účelom riadneho poskytovania služieb YIT Plus vo vzťahu k Užívateľom  a v súlade s inými účelmi, ktoré sú definované v politike ochrany súkromia - YIT PLUS PRIVACY POLICY[MK1] . Jedná sa najmä o osobné údaje ako sú identifikačné údaje užívateľa, e-mailová adresa a platobné informácie. Poskytovateľ spracúva osobné údaje v súlade s GDPR a v súlade s prijatou politikou ochrany súkromia - YIT PLUS PRIVACY POLICY[MK2] .

 

g.            Mlčanlivosť

Tak Užívateľ ako aj Poskytovateľ sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť a dôvernosť  vo vzťahu ku všetkým osobným údajom prijatým a získaným v dôsledku používania  služby YIT Plus pričom tak Užívateľ ako aj Poskytovateľ sa zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré je v rozopre so Zmluvou o poskytovaní služieb, týmito podmienkami a YIT PLUS PRIVACY POLICY.

 

h.            Bezpečné využívanie Služby YIT Plus a ochrana údajov

 

Funkčnosť a spoľahlivosť Služby YIT Plus je založená na rozoznateľnosti Používateľov služby a správnej osoby konajúcej v mene Používateľa. Používateľ preto nesie zodpovednosť za zaistenie bezpečného uchovania obdržaného hesla tak, aby k nemu nemal žiadny prístup iný Používateľ, ani tretia osoba. V prípade ohrozenia hesla je Používateľ povinný bezodkladne informovať o takejto udalosti stranu, ktorá pôvodne dala heslo Používateľovi, prípadne o tejto skutočnosti upozorniť zástupcu oddelenia služieb zákazníkom Služby YIT Plus (kontaktné informácie sú k dispozícii v službe a tiež na prihlasovacej stránke Služby (www.yitplus.com).

 

i.               Zmena Služby a funkcie sú dostupné za príplatok

 

Poskytovateľ služby je oprávnený poskytovať a implementovať funkcie Služby YIT Plus takým spôsobom, aký považuje za najlepší. Poskytovateľ je oprávnený vykonať zmeny vlastností, obsahu, techniky a použitia služieb bez osobitného oznámenia. Poskytovateľ je taktiež oprávnený z legitímneho dôvodu obmedziť prístup k službám. Poskytovateľ je ďalej oprávnený ukončiť poskytovanie akejkoľvek konkrétnej funkcie Služby YIT Plus.

 

Poskytovateľ Služby môže Predplatiteľovi a Používateľovi poskytnúť funkcie, ktoré sú za príplatok, a tieto si Predplatiteľ a Používatelia môžu implementovať, ak si to budú želať. Poskytovanie konkrétneho obsahu a ceny nových služieb za príplatok podliehajú potvrdeniu a Predplatiteľ a Používatelia budú mať k dispozícii také spôsoby objednávania a platenia za služby, aby si mohli implementovať nové funkcie.

 

j.              Údržba Služby

 

Poskytovateľ nezaručuje nepretržitú prevádzku Služby YIT Plus. Na Službu YIT Plus sa vzťahujú rovnaké obmedzenia, aké sa vzťahujú na on-line služby na všeobecnej úrovni. Súčasné pripojenie viacerých Používateľov môže Službu YIT Plus spomaliť a výpadky sieťového pripojenia môžu mať vplyv na použiteľnosť aplikácií a ostatných služieb.

Poskytovateľ je oprávnený dočasne obmedziť prístup k aplikácii alebo jej časti, ak je to nevyhnutné z opodstatnených dôvodov. V takomto prípade sa Poskytovateľ pokúsi zabezpečiť čo možno najrýchlejšie odstránenie dočasnej blokácie a čo možno najmenšie prerušenie využívania Služby YIT Plus Používateľmi.

 

 

 

 

k.             Zodpovednosť Poskytovateľa

 

Poskytovateľ nesie zodpovednosť za vhodné uskladnenie údajov uložených v Službe a za vytváranie zálohy údajov na pravidelnej báze.

 

Podobne ako pri iných on-line službách, aj pri využívaní Služby YIT Plus sa môžu vyskytnúť technické poruchy a výpadky sieťového pripojenia a tieto môžu spôsobiť stratu údajov alebo poruchy systému. V prípade, že prerušenie sieťového pripojenia alebo nejaká iná udalosť spôsobí dočasnú stratu niektorých z uložených údajov, Poskytovateľ sa bude snažiť obnoviť údaje Služby pomocou záložnej kópie, ak to bude možné.

 

Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za dočasnú neprístupnosť alebo výpadky sieťového pripojenia majúce pôvod v technických poruchách, údržbárskych alebo inštalačných prácach, ani nenesie zodpovednosť za žiadne škody vzniknuté v dôsledku omeškania, zmien alebo straty údajov spôsobených takouto neprístupnosťou alebo výpadkami.

 

Poskytovateľ taktiež nenesie zodpovednosť za žiadny malvér obsiahnutý v súboroch alebo v softvéri vyrobenom alebo uloženom tretími osobami, ktoré boli sprístupnené prostredníctvom Služby YIT Plus, ani za žiadne škody, ktoré vznikli Predplatiteľovi/Používateľovi v dôsledku nesprávneho obsahu takýchto súborov alebo softvéru.

 

Okrem toho Poskytovateľ služby nenesie zodpovednosť za žiadne následné, nepriame, ani priame škody, ktoré vznikli Predplatiteľovi alebo Používateľovi služby, prípadne tretím osobám. Poskytovateľ nie je povinný nahradiť žiadnu škodu vzniknutú Predplatiteľovi, ani Používateľovi, ak za túto škodu zodpovedá tretia osoba.

 

Vo všetkých prípadoch je celková zodpovednosť Poskytovateľa za škodu obmedzená na maximálnu zodpovednosť za škodu podľa kogentných ustanovení Fínskeho právneho poriadku.

 

POSKYTOVATEĽ SA BUDE SNAŽIŤ, ABY ZABEZPEČIL FUNKČNOSŤ, SPRÁVNOSŤ A BEZPEČNOSŤ SLUŽBY YIT PLUS, AVŠAK PREDPLATITEĽ A POUŽÍVATELIA POUŽÍVAJÚ SLUŽBU NA VLASTNÉ RIZIKO. SLUŽBA YIT PLUS SA POSKYTUJE „TAK, AKO JE“, BEZ AKEJKOĽVEK VÝSLOVNEJ ALEBO ODVODENEJ ZÁRUKY, VRÁTANE ODVODENÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁVNYCH PREDPISOV. POSKYTOVATEĽ NEZARUČUJE, ŽE POUŽITIE SLUŽBY YIT PLUS BUDE VŽDY BEZPEČNÉ, SPOĽAHLIVÉ ALEBO BEZ PORÚCH, ANI ŽE SLUŽBA YIT PLUS BUDE VŽDY FUNGOVAŤ BEZ VÝPADKOV, ONESKORENÍ ALEBO CHÝB. POSKYTOVATEĽ NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKTIVITY, OBSAH ALEBO ÚDAJE AKÝCHKOĽVEK TRETÍCH OSÔB.

 

l.              Zodpovednosť Predplatiteľa a Používateľa

 

Služba YIT Plus sa poskytuje na základe písomnej zmluvy uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Predplatiteľom. Zmluva obsahuje podrobnejšie ustanovenia týkajúce sa zodpovednosti Poskytovateľa za poskytovanie Služby a za udržiavanie aktuálnych údajov.

 

Každý jednotlivý Používateľ Služby je pri využívaní Služby YIT Plus povinný dodržiavať tieto Podmienky využívania, ďalšie záväzky, ktoré na seba prevzal, ako aj príslušné právne predpisy.

 

V prípade, že Používateľ poruší svoje záväzky uvedené v tomto dokumente, Používateľ je povinný v plnom rozsahu nahradiť škodu vzniknutú v dôsledku použitia Služby YIT Plus Používateľom Predplatiteľovi Služby, ostatným Používateľom Služby, Poskytovateľovi a/alebo tretím osobám, a to vrátane strateného zisku.

 

Používateľ je obdobne povinný nahradiť škodu spôsobenú iným Používateľom, Poskytovateľovi a tretím osobám, ktorá bola spôsobená inou nežiaducou činnosťou Používateľa pri využívaní Služby YIT Plus.

 

Používateľ, ktorý v Službe YIT Plus vytvorí používateľské identifikačné údaje pre iných Používateľov, zodpovedá za používateľské identifikačné údaje Používateľa, ktoré vytvoril, ako aj za ich použitie a deaktiváciu v Službe. Zodpovednosť sa vzťahuje na všetkých Používateľov, ktorí môžu vytvárať nové identifikačné údaje pre ostatných Používateľov Služby, ako napríklad vlastník domu, ktorý vytvorí identifikačné údaje používateľa pre členov svojej rodiny alebo nájomcov.

 

m.         Odkazy na iné webové stránky

 

Odkazy uvedené na internetovej stránke Služby YIT Plus umožňujú Používateľom opustiť internetovú stránku Služby YIT Plus, a preto Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za obsah odkazovaných internetových stránok, ani za obsah odkazov uvedených na odkazovaných internetových stránkach. Odkazy slúžia sa uľahčenie prístupu Používateľov na iné internetové stránky a zahrnutie takýchto odkazov do internetovej stránky Služby YIT Plus


neznamená, že Poskytovateľ schvaľuje obsah odkazovaných internetových stránok, ani nepodnecuje klienta k tomu, aby odkazované internetové stránky navštívil.

 

2.             Prihlásenie sa do Služby a identifikačné údaje Používateľa

 

Službu YIT Plus môžu používať iba zaregistrovaní Používatelia. Registrácia Používateľa si vyžaduje platnú e-mailovú adresu, ktorá zároveň slúži ako identifikačný údaj používateľa. Identifikačný údaj používateľa je vždy osobný a nesmie byť sprístupnený tretím osobám. V súvislosti s procesom registrácie si Používateľ vytvorí aj svoje osobné heslo. Používateľ môže byť tiež vyzvaný, aby v súvislosti s registračným procesom uviedol ďalšie povinné informácie uvedené v popise súboru, ako napríklad dátum narodenia.

 

Registračný e-mail pre Službu poskytne Poskytovateľ vo fáze výstavby, a to prostredníctvom správcu budovy alebo výboru pôsobiaceho počas využívania budovy Používateľom. Rodinní príslušníci, ako aj nájomcovia vlastníka domu obdržia registračný e-mail zo Služby po tom, ako vlastník domu pridá nové identifikačné údaje používateľov do Služby. Externí partnerskí poskytovatelia služby dostanú svoje identifikačné používateľské údaje od Poskytovateľa na základe osobitnej zmluvy. Ohľadom ďalších informácií o získaní identifikačných údajov používateľov môžete kontaktovať zástupcu oddelenia služieb zákazníkom Služby YIT Plus (kontaktné údaje nájdete na internetovej stránke).

 

Po registrácii Používateľ prehlasuje a zaručuje, že si prečítal tieto Podmienky využívania a že súhlasí s tým, že ich bude úplne dodržiavať pri využívaní Služby. Po registrácii Používateľ berie na vedomie, že jeho profil je v Službe verejný a že ostatní obyvatelia môžu vidieť meno a adresu Používateľa, ako aj ďalšie informácie, ktoré Používateľ nastaví ako verejné. Verejnosť profilu Používateľa sa dá nastaviť v rámci procesu registrácie, prípadne neskôr, v nastaveniach profilu Používateľa.

 

V rozsahu, v akom má Používateľ možnosť prístupu a využívania Služby YIT Plus bez prihlásenia sa, zostáva Používateľ pri prístupe k Službe viazaný týmito Podmienkami využívania.

 

3.             Elektronická nástenka a novinky

 

a.            Všeobecne

 

Elektronická nástenka je nástenkou, ktorá je špecifická pre konkrétne miesto a ktorá umožňuje obyvateľom komunikovať medzi sebou a zdieľať oznámenia, fotografie a aktualizácie dokumentov s ostatnými obyvateľmi. Vo väčšine prípadov môžu obyvatelia komentovať aktualizácie nástenky. Elektronická nástenka sa aktualizuje troma rôznymi druhmi správ: aktualizácie noviniek, aktualizácie dokumentov a všeobecná diskusia.

 

Aktualizácia noviniek: Vo fáze výstavby môže spoločnosť YIT publikovať novinky určené všetkým obyvateľom a tiež pripájať k jednotlivým novinkám dokumenty alebo fotografie. Po dokončení výstavby prevezme nástenku spoločnosť vykonávajúca údržbu alebo správca budovy a výbor.

 

Aktualizácia dokumentov: Správca budovy, prípadne výbor alebo spoločnosť vykonávajúca údržbu sa môžu rozhodnúť pre automatickú aktualizáciu nástenky po pridaní nového dokumentu do databázy dokumentov, ktorú Služba poskytuje.

 

Všeobecná diskusia: Obyvatelia môžu Službu používať na chatovanie a zdieľanie fotografií s ostatnými obyvateľmi. Funkcia diskusie nie je vo fáze výstavby v Rusku dostupná.


b.           Oznamovanie nevhodného obsahu a moderovanie diskusie

 

Každý Používateľ je povinný oznámiť Predplatiteľovi akékoľvek podozrenie, že text alebo iný obsah uložený v Službe je hanlivý alebo narúša súkromie, podnecuje k rasovej neznášanlivosti alebo inému trestnému činu, prípadne obsahuje iný nezákonný obsah.

 

Poskytovateľ Služby pridelil moderovanie Služby Predplatiteľovi Služby dohodou. Predplatiteľ je povinný určiť osobu zodpovednú za moderovanie Služby. Podľa zmluvy nesie Predplatiteľ plnú zodpovednosť za diskusie v rámci Služby a za moderovanie Služby. Poskytovateľ Služby nenesie zodpovednosť za obsah špecifický pre danú lokalitu, ani za zákonnosť jej obsahu v akomkoľvek smere.

 

4.             Kampane komerčných poskytovateľov služieb

 

a.            Všeobecne

 

Služba YIT Plus umožňuje spoločnosti YIT a obchodným partnerom spoločnosti YIT („Partnerskí poskytovatelia služby“) poskytovať kupujúcim a obyvateľom domov spoločnosti YIT cielené špeciálne výhody, služby a tiež kampane. Vyjadrením súhlasu s týmito Podmienkami využívania udeľuje Používateľ svoj súhlas s umiestňovaním reklamy Partnerskými poskytovateľmi služieb v Službe. Partnerskí poskytovatelia služieb majú obmedzený prístup do Služby. Používateľské identifikačné údaje Partnerského poskytovateľa služieb sa nedajú použiť na prístup k obsahu špecifickému pre dané miesto, ani k osobným údajom Používateľov.

 

Objednávky a nákupy realizované prostredníctvom Služby YIT Plus sa vždy uzatvárajú medzi Používateľom Partnerským poskytovateľom služieb, pokiaľ v ponuke nie je uvedené inak. V tomto rozsahu spoločnosť YIT nenesie zodpovednosť za ponuky alebo objednávky, ako ani za dokončené alebo stornované transakcie zrealizované prostredníctvom Služby.

 

Používatelia Služby YIT Plus si musia taktiež uvedomiť, že reklamy, ponuky a kampane Partnerských poskytovateľov služieb, ktoré sú zobrazené v Službe, sú organizované príslušným Partnerským poskytovateľom služieb a žiadnym spôsobom nezaväzujú spoločnosť YIT, ako Poskytovateľa portálu služby.

 

Používateľ a Partnerský poskytovateľ služieb nesú spoločnú zodpovednosť za zákonnosť všetkých zrealizovaných ponúk, objednávok alebo transakcií, ako aj za dodržanie zmluvných podmienok transakcie. Spoločnosť YIT nemôže monitorovať, či Partnerskí poskytovatelia služieb predávajú ponúkané produkty alebo služby v súlade so zmluvnými podmienkami dohodnutými medzi zmluvnými stranami, prípadne či sú produkty alebo služby skutočne dodávané v plnom rozsahu.

 

Zmluvné strany/Používatelia používajúci Službu YIT Plus sú pri zadávaní a vytváraní ponúk a objednávok povinní dodržiavať príslušné právne predpisy. Zmluvné strany sú povinné dodržiavať zmluvné podmienky, prípadne dodacie podmienky, ktoré sa vzťahujú na ich transakciu a zaistiť, aby žiadne z prijatých opatrení neporušovali práva druhej zmluvnej strany. Kupujúci alebo iný Používateľ/zákazník realizáciou nákupu zodpovedá za to, že objednávka je pravá a že má v okamihu zadania objednávky dostatok finančných prostriedkov.

 

b.           Cielené ponuky a kampane

 

Partnerskí poskytovatelia služieb môžu na základe údajov uložených v Službe zamerať zľavové kampane na konkrétne cieľové skupiny. Osobné údaje Používateľov Služby YIT


Plus však za žiadnych okolností nesmú byť sprístupnené tretím poskytovateľom služieb bez osobitného súhlasu Používateľa.

 

c.             Používatelia Služby YIT Plus, ktorí nie sú plnoletí alebo spôsobilí na právne úkony

 

Používateľom mladším ako 16 rokov sa nezobrazujú žiadne reklamy. Mladiství, ako aj Používatelia, ktorí nie sú spôsobilí na právne úkony taktiež nie sú oprávnení zadávať ponuky alebo objednávky, ani uzatvárať zmluvy, ani sa zapájať do iných právnych úkonov prostredníctvom Služby YIT Plus. V prípade, kedy Používateľ pri využívaní Služby YIT Plus zastupuje inú osobu, musí byť splnomocnený na vyžadovanie ponúk, zadávanie objednávok a preberanie záväzkov v mene osoby, ktorú zastupuje.

 

5.             Rôzne

 

a.          Rozhodné právo

 

Používanie Služby YIT Plus a interpretácia týchto Podmienok využívania sa spravuje právnym poriadkom Fínskej republiky.

 

b.           Riešenie sporov

 

Všetky spory, ktoré vzniknú pri využívaní Služby, sa zmluvné strany primárne pokúsia vyriešiť vzájomným rokovaním. V prípade, že sa zmluvným stranám nepodarí v priebehu rokovaní dosiahnuť dohodu, spor bude rozhodnutý Okresným súdom v Helsinkách v súlade s právnym poriadkom Fínskej republiky.

 

V prípade, že tretia strana uplatní nárok voči Poskytovateľovi na základe činností, informácií alebo obsahu uverejnenému Používateľom v Službe YIT Plus, Používateľ preberá na seba zodpovednosť za všetky škody, straty a náklady (vrátane primeraných poplatkov za právne služby a nákladov) majúce pôvod v takomto nároku, namiesto Poskytovateľa. Hoci Poskytovateľ vypracoval pravidlá, ktoré platia pre aktivity Používateľa, Poskytovateľ nekontroluje, ani priamo neriadi aktivity Používateľov v Službe YIT Plus, a teda ani nie je zodpovedný za distribúciu alebo zdieľanie akýchkoľvek údajov alebo obsahu Používateľmi v Službe YIT Plus. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za žiaden hanlivý, nevhodný, neslušný, nezákonný alebo inak závadný obsah, ktorý sa v službe YIT Plus môže vyskytnúť. Poskytovateľ taktiež nenesie zodpovednosť správanie Používateľov Služby YIT Plus v rámci Služby alebo kdekoľvek inde.

 

c.           Špeciálne zmluvné podmienky pre Predplatiteľov a Používateľov mimo územia Fínskej republiky

 

Služba YIT Plus je medzinárodná služba poskytovaná z Fínska, ktorá aplikuje rovnaké postupy na všetkých Predplatiteľov a Používateľov. Poskytovanie Služby sa bude riadiť fínskym právnym poriadkom. Používaním Služby YIT Plus Predplatiteľmi a Používateľmi mimo územia Fínskej republiky tieto osoby vyjadrujú súhlas so zaslaním osobných údajov nevyhnutných na využívanie Služby do Fínska a s ich spracovaním vo Fínsku.

 

d.           Nadobudnutie platnosti a dodatky

 

Tieto podmienky využívania vstupujú do platnosti dňom 1. septembra 2014 a budú platné až do nasledujúceho oznámenia. Poskytovateľ je oprávnený zmeniť Podmienky využívania uverejnením oznámenia o nových Zmluvných podmienkach na svojej internetovej stránke (www.yitplus.com), keď takéto nové podmienky vstúpia do platnosti.

 

6.             Podpora a služby zákazníkom


Poskytovateľ poskytuje Predplatiteľovi a Používateľom v pracovných dňoch podporu prostredníctvom e-mailu (bezplatne) a telefónu (spoplatnené). Kontaktné údaje na stredisko podpory zákazníkov Služby YIT Plus nájdete na prihlasovacej stránke do Služby YIT Plus (www.yitplus.com) a v Službe.


 [MK1]Urobiť prelink.

 [MK2]Urobiť prelink.