Politika ochrany súkromia YIT PLUS

 

Táto politika ochrany súkromia upravuje spôsob, ktorým spoločnosť YIT Suomi Oy, ďalej len ako „YIT“ spracúva osobné údaje zozbierané a zhromaždené od klientov YIT a užívateľov služby YIT PLUS. Táto politika ochrany súkromia sa vzťahuje na osobné údaje, ktoré spoločnosť YIT zhromažďuje a uchováva prostredníctvom našej webovej stránky yitplus.com, prostredníctvom našich online služieb a prostredníctvom našich zákazníckych zložiek.

Prosím zoberte na vedomie, že táto Politika ochrany súkromia sa vzťahuje len na užívanie služieb YIT PLUS  ďalej len ako „Služby“ vo vzťahu k  spracúvaniu osobných údajov, ktoré vykonáva spoločnosť YIT. Táto politika ochrany súkromia sa nevzťahuje a spoločnosť YIT nie je ani zodpovedná za spracúvanie osobných údajov vykonávaných tretími stranami.

Služby môžu zahŕňať  odkazy na iné webové stránky a služby pričom Služby YIT PLUS môžu byť súčasťou služieb poskytovaných tretími stranami. Tretie strany spracúvajú osobné údaje v súlade s ich vlastnými politikami súkromia. Prosím zoberte na vedomie, že politiky ochrany súkromia týchto tretích strán môžu byť odlišné od tejto Politiky ochrany súkromia YIT PLUS.

Súkromie a bezpečnosť sú pre nás veľmi dôležité. Osobné údaje spracúvame vždy s primeranou starostlivosťou a v súlade s platnými právnymi predpismi.

 

Prevádzkovateľom osobných údajov je:

YIT Suomi Oy

Panuntie 11, 00621 Helsinki

IČO: 1565583-5

 

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa osobných údajov:

 

YIT Suomi Oy

YIT Plus

P.O.BOX 36, 00621 Helsinki, Fínsko

tel. č.: +358 (0) 20 433 111

e-mail: YITPlus@yit.fi

 

Názov súboru/služby:

YIT Plus Custmer data file

 

 

A./ ÚČEL, PRÁVNY ZÁKLAD  A DÔVOD SPRAÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

YIT spracúva osobné údaje na viaceré účely. Účel spracúvania osobných údajov je stanovený v závislosti od kategórie osobných údajov, ktoré sú spracúvané pre ten ktorý prípad.

 

(i)             Prípad spracúvania osobných údajov v záujme poskytovania Služieb a v záujme plnenia povinností zo zmluvných vzťahov

 

Naša spoločnosť primárne spracúva osobné údaje v záujme poskytovania Služieb vo vzťahu k ich užívateľom a vo vzťahu k vykonávaniu, udržiavaniu a rozvoju podnikateľskej činnosti spoločnosti YIT a skupiny podnikov YIT.  V niektorých prípadoch dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom plnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov. V prípadoch v ktorých užívateľ kontaktuje náš zákaznícky servis, spracúvame osobné údaje za účelom poskytovania odpovedí na otázky užívateľov ako aj vo vzťahu k riešeniu problémov.

 

Okrem toho  Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané za účelom hľadania vhodného bývania podľa Vami zadaných kritérií a za účelom rozvoja a zdokonaľovania našich služieb a z dôvodu poskytovania pridaných služieb.

 

(ii)            Zabezpečovanie komunikácie s klientami

 

Môžeme spracúvať osobné údaje za účelom kontaktovania užívateľov vo vzťahu k poskytovaným službám a ich zmenám. Osobné údaje sú taktiež používané za účelom vyhodnocovania analýz a prevádzania výskumu, výlučne však vo vzťahu k poskytovaným službám. 

 

(iii)           Účel zvyšovania kvality a analyzovania vývojových trendov

 

Môžeme spracúvať osobné údaje za účelom zvyšovania kvality poskytovania služieb, napríklad analýzou rozličných vývojových trendov vzťahujúcich sa k poskytovaniu služieb. Vždy keď je to možné snažíme sa anonymizovať údaje za účelom nerozpoznania jednotlivca.

 

Všeobecne:

 

Spracúvame osobné údaje za účelom plnenia povinností vo vzťahu k užívateľom a ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov. Ďalej spracúvame osobné údaje za účelom prevádzkovania  a rozvoja našej podnikateľskej činnosti. 

 

V niektorých prípadoch poskytovania služieb sú užívatelia oslovení za účelom udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov. V prípadoch spracúvania osobných údajov na základe súhlasu so spracovaním je užívateľ kedykoľvek oprávnený vziať udelený súhlas späť.

 

Navyše môžeme spracúvať osobné údaje užívateľov na nasledovné účely:

·       riadenie a rozvoj vzťahov so zákazníkmi,

·       vykonávanie služieb YIT PLUS,

·       autentifikácia a overovanie transakcií zákazníkov,

·       ponúkanie produktov a služieb,

·       vykonávanie úhrad produktov a služieb  a riadenie platieb,

·       rozvoj zákazníckeho servisu a podnikateľskej činnosti,

·       výskumné a vývojové činnosti,

·       priama digitálna reklama, diaľkový predaj, propagačné súťaže  a iné formy digitálneho priameho marketingu prevádzané prevádzkovateľom a vybranými partnermi,

·       prieskum trhu a mienky klientov,

·       analýzy a zostavovanie štatistík,

·       v záujme zabezpečenia a ochrany správnosti Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, aby sme boli spôsobilí plniť si naše zákonné povinnosti.

B./  ZDROJE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Užívateľ berie na vedomie a súhlasí, že vykonaním registrácie prostredníctvom našej webovej stránky nás oprávňuje:

(i)              spracúvať užívateľom poskytnuté osobné údaje,

(ii)            v súlade s platnými právnymi predpismi požiadať o dodatočné údaje z dátových súborov tretích strán, ktoré sú potrebné na posúdenie a overovanie údajov.

 

Osobné údaje sa môžu zostavovať aj z iných systémov prevádzkovateľa osobných údajov a samotného používateľa služby (dotknutá osoba), po tom ako sa zaregistruje a užíva naše služby.

 

Na účely tejto politiky ochrany osobných údajov môžeme zostaviť osobné údaje z týchto spoľahlivých zdrojov ako:

 

(i)              dotknuté osoby,

(ii)            dátové súbory Prevádzkovateľa osobných údajov a/alebo dátové súbory spoločností, ktoré patria do  skupiny Prevádzkovateľa osobných údajov alebo od nimi zazmluvnených partnerov v postavení sprostredkovateľov osobných údajov,

(iii)           súbory údajov o preferenčných službách, ktoré spravuje združenie pre údaje a marketing Fínska,

(iv)           databázy spravované orgánmi verejnej správy ako napr. Obchodný register, register občanov SR prípadne iné verejné či súkromné registre, ktorých vedenie a užívanie je v súlade s právnymi predpismi.

 

Spoločnosť YIT outsourcovala aktualizáciu informácií týkajúcich sa majiteľov a nájomníkov nehnuteľností, overení ich aktuálnosti a oprávnenia na prístup k službe na základe zmluvy na partnera, ktorý si objednal službu, a to  v súlade so Zmluvou o poskytovaní služieb (Service Argreement).

 

C./  ÚDAJE OBSIAHNUÉ V SÚBORE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Súbor osobných údajov pozostáva z identifikačných informácií vo vzťahu k nehnuteľnostiam, ku ktorým sa vzťahuje služba YIT PLUS a kontaktných informácií ich vlastníkov a/alebo nájomníkov, ktorí službu YIT PLUS na základe registrácie využívajú, taktiež informácie týkajúce sa ich záujmov a požiadaviek. Súbor osobných údajov ďalej pozostáva z údajov servisných partnerov a informácií týkajúcich sa statusu nehnuteľností t.j. či sú nehnuteľnosti určené na predaj a ktoré nehnuteľnosti boli predávané spoločnosťami patriacimi do skupiny podnikov s prevádzkovateľom.

 

Zbierame nasledovné osobné údaje:

 

(i)              meno a priezvisko,

(ii)            kontaktné informácie ako je adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa,

(iii)           dátum narodenia,

(iv)           informácie o registrácii a informácie týkajúce sa profilu užívateľa, ako je užívateľské ID pre službu YIT PLUS, nickname  alebo iný jedinečný identifikátor a ďalšie informácie o profile, ktoré dotknutá osoba poskytla o službe, ako napríklad objekty záujmu, pohlavie, profil fotografie, počet osôb v domácnosti a ďalšie informácie, ktoré dotknutá osoba osobne zaznamenala,

(v)            Informácie o implementácii a používaní služby, ako sú informácie o prehliadaní a vyhľadávaní, diskusie, žiadosti o služby, udalosti kalendára, fotografie a ďalšie dokumenty uložené v službe, diskusné skupiny a zoznam kupujúcich/vlastníkov bytov/nebytových priestorov a iných nehnuteľností.

 

Ďalej sú v súbore osobných údajov uložené aj informácie týkajúce sa vzťahu so zákazníkmi, ako napríklad:

 

(vi)          dátum začiatku a konca vzťahu so zákazníkmi a dátum začiatku a konca vlastníctva bytu a základné informácie týkajúce sa bytu a nehnuteľnosti,

(vi)           benefity a kampane zamerané na používateľa a používanie služby,  

(vii)          informácie týkajúce sa fakturácie a vymáhania pohľadávok,

(viii)         kontakty a komunikácia s rôznymi kanálmi  prevádzkovateľa osobných údajov (vrátane požiadaviek na kompenzáciu a spätnú väzbu napríklad),

(ix)           priame marketingové povolenia a zákazy a informácie týkajúce sa cieleného marketingu

(x)             komunikácia medzi oprávnenými osobami správcu bytových domov a zákazníkmi vo vzťahu k službe YIT PLUS,

(xi)           informácie, ktoré osobne vkladá dotknutá osoba alebo, ktoré sa jej týkajú (napríklad informácie týkajúce sa vlastníckych a rodinných vzťahov, zdieľanie prístupových povolení s rodinnými príslušníkmi alebo nájomníkmi),

(xii)          pokiaľ ide o neplnoleté osoby, kontakty so, zákonným zástupcom/opatrovníkom ako napríklad súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ zákonný zástupca/opatrovník udelil súhlas so spracovaním osobných údajov takýchto mladistvých osôb.

 

D./ PRAVIDELNÉ ZVEREJŇOVANIE ÚDAJOV A PRENOS ÚDAJOV MIMO EÚ A EHP

 

Na žiadosť užívateľa, môže spoločnosť YIT zverejňovať údaje partnerom spoločnosti YIT, ktorých produkty alebo služby odosiela odberateľ zákazníkom, napríklad poskytovateľom služieb prenájmu alebo poskytovateľom ubytovacích služieb.

 

Údaje nie sú zverejnené iným tretím stranám, pokiaľ sa to nepovažuje za potrebné na splnenie zákonných alebo zmluvných záväzkov spoločnosti YIT.

 

Spoločnosť YIT je oprávnená využívať subdodávateľov na poskytovanie a realizáciu svojich služieb. Medzi týchto subdodávateľov patria napríklad poskytovatelia informačných a komunikačných technológií, marketingových a komunikačných služieb. V takomto prípade môžu byť osobné údaje prevedené na subdodávateľov, pokiaľ je to potrebné na poskytovanie služieb. Títo subdodávatelia spracovávajú osobné údaje v mene YIT v súlade s pokynmi YIT a týmito zásadami ochrany osobných údajov. Spoločnosť YIT zabezpečí prostredníctvom zmlúv spracovanie osobných údajov v súlade s právnymi predpismi.

 

Osobné údaje nie sú pravidelne prenášané mimo EÚ alebo EHP. Ak je však prenos údajov nevyhnutný, YIT zabezpečí, aby Európska komisia schválila, že úroveň ochrany údajov v cieľovej krajine je vhodná, alebo za týmto účelom dohodne štandardné zmluvné klauzuly schválené Európskou komisiou.

 

 

 

 

E./ ZÁSADY OCHRANY DÁTOVÉHO SÚBORU A ČASU UDRŽIAVANIA ÚDAJOV

 

Prístup k osobným údajom zákazníkov majú výlučne osoby, ktorým takéto oprávnenie vyplýva z ich pracovných úloh. Každý užívateľ má samostatné ID a heslo. Elektronické dáta sú chránené pomocou firewallov, hesiel a iných technických prostriedkov. Údaje sú uložené v uzamknutých priestoroch a priestoroch vybavených kontrolou vstupu.

 

Všeobecne povedané, osobné údaje užívateľov  budeme uchovávať len tak dlho, ako to právne predpisy vyžadujú, alebo tak dlho, kým sú potrebné na splnenie vyššie uvedených cieľov.

 

Osobné údaje zákazníkov budú uschovávané až do splnenia všetkých záručných povinností a iných zmluvných a zákonných požiadaviek a retenčných časov definovaných v právnych predpisoch, zákon o ochrane spotrebiteľa a zákon o účtovníctve, Občiansky zákonník, ZobZ, Kúpna zmluva a pod..

 

Po ukončení vzťahu so zákazníkom môže spoločnosť YIT uchovávať anonymizované údaje a pre účely priameho marketingu základné údaje dotknutej osoby, ktoré sú definované vyššie v týchto zásadách ochrany osobných údajov (s výnimkou osobného identifikačného čísla ako je napr. rodné číslo) a marketingových údajov.

 

F./  PRÁVA DOTKNUTÝH OSÔB

 

Užívateľ je oprávnený skontrolovať informácie týkajúce sa uložených osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a požiadať o opravu nepresných a/alebo neúplných osobných údajov.

 

Užívateľ je oprávnený zakázať spoločnosti YIT spracovávať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, na účely priamej reklamy, diaľkového predaja a iného priameho marketingu, ako aj prieskumu trhu a verejnej mienky.

 

Užívateľ môže tiež požiadať o vymazanie svojich osobných údajov z našich systémov. Budeme konať podľa vašej žiadosti, pokiaľ neexistuje oprávnený dôvod na to, aby sa údaje nevymazali. Upozorňujeme, že ihneď po vymazaní aktívnych osobných údajov, nemusia byť okamžite zo všetkých našich serverov alebo našich záložných systémov alebo iných systémov redundancie vymazané všetky kópie takýchto osobných údajov. Tieto kópie sa odstránia hneď, ako to bude reálne možné.

 

Podľa Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) je užívateľ oprávnený namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov alebo požadovať jeho obmedzenie, odobrať svoj súhlas a podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania osobných údajov miestnemu dozornému orgánu na ochranu údajov, v Slovenskej republike je takýmto orgánom Úrad na ochranu osobných údajov.

 

Dotknutá osoba je oprávnená od nás prijať osobné údaje v štruktúrovanom, všeobecne používanom formáte a individuálne preniesť údaje tretej strane.

 

Žiadosti a zákazy môžu byť adresované kontaktnej osobe uvedenej v úvodnej časti týchto zásad ochrany súkromia. S cieľom zabezpečiť ochranu údajov musí byť zákazník schopný na požiadanie overiť svoju totožnosť.

 

 

 

G./  COOKIES

 

Spoločnosť YIT môže používať "cookies" alebo iné priemyselné štandardné technológie, ako sú sledovacie pixely, webové beacons a iné podobné technológie.

 

Cookie je malý textový súbor uložený na zariadení užívateľa slúžiaci k zachovaniu súborov obsahujúcich údaje týkajúce sa príslušného užívateľa. Sledovacie pixely a webové beacons sú malé grafické obrázky umiestnené na webových stránkach spoločnosti YIT, ktoré umožňujú určiť, či bola dokončená určitá funkcia.

 

Webové stránky spoločnosti YIT môžu obsahovať aj reklamy tretej strany, ktoré odosielajú do vášho zariadenia súbory cookie alebo inú technológiu sledovania, aby mohli sledovať vaše online aktivity na webových stránkach alebo službách tretích strán za účelom marketingu.

 

Používatelia môžu zakázať súbory cookie pomocou nastavení prehliadača alebo nastaviť upozornenie na prípady, keď sú nastavené súbory cookie. Ďalšie informácie o správe súborov cookie nájdete online. Nasledujúce odkazy poskytujú informácie o zmene predvolieb súborov cookie v najobľúbenejších prehliadačoch, napríklad:

 

safari

Google Chrome

internet Explorer

Mozilla Firefox

 

Upozorňujeme, že niektoré časti našich služieb nemusia fungovať správne, ak sú cookies zakázané.

 

Google Analytika

 

Naše služby využívajú službu Google Analytics a ďalšie nástroje na analýzu webu, aby sme mohli na účely zlepšenia našich služieb zostaviť technické informácie a správy o používaní našich webových stránok. Ďalšie informácie týkajúce sa služby Google Analytics nájdete na webovej lokalite služby Google Analytics. Odber údajov, ktoré vykonáva služba Google Analytics, môžete zrušiť stiahnutím nasledujúceho doplnku prehliadača: Doplnok na zrušenie služby Google Analytics.