YIT PLUS PRIVAATSUSPOLIITIKA                                                 


Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib, kuidas YIT Rakennus Oy (edaspidi „YIT“ või „meie“) töötleb YIT klientidelt ja YIT Plus teenuse kasutajatelt kogutud isikuandmeid. Käesolev privaatsuspoliitika kehtib isikuandmete kohta, mida saame üksikisikutelt (edaspidi „kasutajad“) meie veebilehe [yitplus.com], võrguteenuste ja kliendiandmete faili kaudu.

 

Antud privaatsuspoliitika kehtib ainult YIT Plus teenuste (edaspidi „teenused“) kasutamise ja YIT poolt teostatava isikuandmete töötlemise kohta. YIT ei kohalda käesolevat privaatsuspoliitikat kolmandate isikute poolt teostatava isikuandmete töötlemise suhtes. Teenus võib sisaldada linke või portaaliviiteid teistele veebilehtedele ja teenustele ning meie teenus võib olla integreeritud kolmandate isikute teenustega. Kolmandad isikud töötlevad isikuandmeid vastavalt oma privaatsuspoliitikale. Oluline on meeles pidada, et kolmandate isikute privaatsuspoliitika võib YIT privaatsuspoliitikast erineda.

 

Privaatsus, ohutus ja infoturve on meile olulised ja me töötleme kõiki isikuandmeid nõutud hoolsusega ja järgime kehtivaid õigusakte ja eeskirju.

 

 

1.     VASTUTAV TÖÖTLEJA

YIT Construction Oy

Panuntie 11, 00621 Helsingi
tel: 020 433 111 (keskjaam)
Registrikood 1565583-5

 

2.     VASTUTAVA TÖÖTLEJA KONTAKTANDMED

YIT Construction Oy

YIT Plus

PO Box 36

00621 Helsingi, Soome

 

Soome             E-post: YITPlus@yit.fi

YIT keskjaam, tel: +358 (0) 20 433 111

Andmekaitseametnik, kui see on kohaldatav

 

 

3.     ANDMEFAILI NIMI


YIT Plus Customer andmefail

 

 

4.     ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ÕIGUSLIKUD ALUSED

 

YIT töötleb isikuandmeid mitmel eesmärgil. Töötlemise eesmärk võib varieeruda sõltuvalt vastava juhtumi korral töödeldavate isikuandmete kategooriast.

 

Meie teenuste pakkumiseks ja lepingulistest suhetest tulenevate kohustuste täitmiseks

 

Isikuandmeid töödeldakse peamiselt selleks, et pakkuda kasutajatele teenuseid ning teostada, säilitada ja arendada YIT äritegevust. Mõnel juhul võidakse isikuandmeid töödelda eesmärgiga täita kasutaja ees lepingust tulenevaid kohustusi. Kui kasutaja võtab ühendust YIT klienditeenindusega, kasutame esitatud teavet, et vastata küsimustele ja lahendada võimalikke probleeme.

 

Isikuandmeid töödeldakse ka eesmärgiga leida teile kui kliendile parim võimalik korter, samuti YIT teenuste arendamiseks ja lisateenuste pakkumiseks.

 

Klienditeeninduseks

 

Isikuandmeid töödeldakse kasutajate teavitamiseks teenuste muudatustel. Andmeid kasutatakse uuringute ja analüüside tegemisel, mille põhjal muudetakse ja parandatakse teenuse kvaliteeti.

 

Kvaliteedi parandamiseks ja arengusuundade analüüsimiseks

 

Andmeid kasutatakse seoses teenuste kasutamisega, et parandada meie teenuste kvaliteeti, näiteks analüüsides teenuste kasutamisega seotud erinevaid arengusuundi. Võimalusel kasutatakse anonüümset teavet, mis ei võimalda isiku tuvastamist.

 

Töötlemise alused

 

Isikuandmeid töödeldakse selleks, et täita oma lepingulistest suhetest tulenevaid kohustusi kasutaja ees. Lisaks töödeldakse isikuandmeid YIT äritegevuse säilitamiseks ja arendamiseks.

 

Teenuste mõnes osas palutakse kasutajatelt nõusolekut isikuandmete töötlemiseks. Sellistel juhtudel on kasutajal võimalus oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta.

 

Lisaks kasutatakse isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

·       kliendisuhete haldamine ja arendamine;

·       YIT Plus teenuse teostamine;

·       kliendi tehingute autentimine ja kontrollimine;

·       toodete ja teenuste pakkumine;

·       toodete ja teenuste eest tasumine ja maksete haldamine;

·       klienditeeninduse ja äritegevuse arendamine;

·       teadus- ja arendustegevused;

·       digitaalne otsereklaam, kaugmüük, müügiedenduslikud konkursid ja muu otseturundus vastutavalt töötlejalt ja valitud partneritelt;

·       küsitlused ja turu-uuringud;

·       analüüs ja statistika koostamine;

·       esitatud teabe õigsuse tagamine, et järgida meie seadustest tulenevaid kohustusi.

 

 

5.     ISIKUANDMETE ALLIKAS

Registreerudes YIT veebilehe või muu teenuse kaudu, annate meile oma nõusoleku töödelda teie poolt meile antud andmeid ja vastavalt kehtivatele õigusaktidele taotleda täiendavaid andmeid kolmandate isikute andmefailidest, mis on vajalikud võimaliku ülesandega seotud andmete hindamiseks ja kontrollimiseks. Isikuandmeid kogutakse vastutava töötleja teistest süsteemidest ja teenuse kasutajalt (andmesubjekt) endalt, kui nad teenuse jaoks registreeruvad ja seda teenust kasutavad.

 

Käesoleva privaatsuspoliitika eesmärkidel võib YIT isikuandmeid koguda järgmistest usaldusväärsetest allikatest:

 

·       kasutajatelt endilt;

·       vastutava töötleja andmefailidest, vastutava töötlejaga samasse kontserni kuuluvatelt ettevõtetelt või nende partneritelt;

·       rahvastikuinfosüsteemist (andmed isikukoodi ja aadressi tõendamiseks);

·       kasutajate krediidiandmeid pakkuvatest allikatest;

·       eelistusteenuse andmefailidest, mida haldab Soome andmekaitse- ja turundusassotsiatsioon;

·       muudest samalaadsetest avalikest ja privaatsetest andmefailidest;

·       andmebaasidest, mida haldavad ametiasutused vastavalt õigusaktidele.

 

YIT tellib korteriomaniku ja üürniku teabe ajakohastamise, nende valuuta tõendamise ja teenusele lepingu alusel juurdepääsu lubade andmise teenust allhanke korras kliendilt, nagu on kokku lepitud teenuslepingus.

 

6.     ANDMEFAILIS SISALDUVAD ANDMED

Andmefail sisaldab YIT Plus teenusega kaetud kinnisvara kontaktandmeid ning nende kontaktisikuid, teeninduspartnereid, korteriomanikke ja teisi kasutajaid, kes on registreerunud YIT Plus portaalis, ning teavet nende huvipakkuvate objektide kohta, sealhulgas kinnisvara- ja korterite põhiandmed ja olek, mida müüvad / on müünud vastutava töötlejaga samasse kontserni kuuluvad ettevõtted.

Me kogume järgmisi isikuandmeid, mis on vajalikud andmefaili eesmärgi täitmiseks:

-        eesnimed ja perekonnanimi;

-        kontaktandmed, näiteks aadress, telefoninumbrid ja e-posti aadressid;

-        sünnikuupäev;

-        registreerimisteave ja profiiliteave, näiteks YIT Plus portaali kasutajatunnus, hüüdnimi või muu kordumatu identifikaator ja muud profiiliandmed, mida andmesubjekt on teenuses andnud, näiteks huvipakkuvad objektid, sugu, profiilifoto , leibkonna liikmete arv ja muud andmed, mille andmesubjekt on isiklikult registreerinud;

-        Teenuse kasutuselevõtmise ja kasutamise teave, näiteks sirvimis- ja otsinguandmete, arutelude, teenusetaotluste, kalendrisündmuste, fotode ja muude teenusesse salvestatud dokumentide, arutelurühmade ja korterite ja muu vara ostjate / omanike loendite teave.

Lisaks salvestatakse andmefailis muu kliendisuhetega seotud teave, näiteks:

-        kliendisuhete ja korteriomandi algus- ja lõppkuupäev ning korteri ja vara põhiteave;

-        kasutajale suunatud hüved ja kampaaniad ning nende kasutamine;

-        arvete esitamise ja võlgade sissenõudmise teave;

-        kontaktid ja kommunikatsioon vastutava töötlejaga mitmesugustes kanalites (sealhulgas hüvitiste ja tagasiside nõuded);

-        otseturunduse load ja keelud ning sihtturundusega seotud teave;

-        elamuühistu juhatuse liikmed ja sõnumid, mis on saadetud juhatuse liikmete vahel seoses teenusega;

-        materjal, mille andmesubjekt on iseseisvalt loonud või mis puudutab teda (nt omandiõigus ja perekondlikud suhted, pereliikmetele või üürnikele juurdepääsuõiguse jagamine);

-        alaealistega seoses eestkostjaga loodud kontaktid, näiteks isikuandmete töötlemise kokkulepe, välja arvatud juhul, kui vähemalt 15-aastane alaealine on keelanud selliste andmete töötlemise.

 

7.     ANDMETE REGULAARNE AVALIKUSTAMINE JA EDASTAMINE VÄLJASPOOL EUROOPA LIITU JA EUROOPA MAJANDUSPIIRKONDA

Kasutaja taotlusel võib YIT avaldada andmeid YIT partneritele, kelle tooteid või teenuseid vastutav töötleja edastab klientidele, näiteks üürileandjatele või majutusteenuse pakkujatele.

Andmeid ei avalikustata teistele kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui see on vajalik YIT põhikirjajärgsete või lepinguliste kohustuste täitmiseks.

 

YIT-l on õigus kasutada oma teenuste osutamiseks ja rakendamiseks alltöövõtjaid. Alltöövõtjad hõlmavad näiteks IKT, turunduse ja sideteenuste pakkujaid. Sellisel juhul võidakse isikuandmeid edastada alltöövõtjatele sellises ulatuses, kuivõrd see on teenuste osutamiseks vajalik. Need alltöövõtjad töötlevad isikuandmeid YIT nimel vastavalt YIT juhistele ja käesolevale privaatsuspoliitikale. YIT tagab lepingutega, et isikuandmeid töödeldakse vastavalt õigusaktidele.

 

Isikuandmeid ei edastata regulaarselt väljapoole EL-i või EMP-d. Kui aga andmeedastus on vajalik, tagab YIT, et Euroopa Komisjon on kinnitanud, et andmekaitse tase sihtriigis on asjakohane või et edastamine on kokku lepitud, kasutades Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud standardlepinguklausleid.

 

8.     ANDMEFAILI KAITSMISE PÕHIMÕTTED JA ANDMETE SÄILITAMISE AEG

Andmetele omavad juurdepääsu ainult töötajad, kellel on õigus töödelda kliendiandmeid oma tööülesannete raames. Igal kasutajal on eraldi kasutajatunnus ja parool. Elektroonilised andmed on kaitstud tulemüüride, paroolide ja muude tehniliste vahendite abil. Andmeid hoitakse lukustatud ruumides ja ligipääsukontrolliga varustatud ruumides.

 

Üldiselt säilitame me kasutaja isikuandmeid ainult nii kaua, kui õigusaktid seda nõuavad või nii kaua, kui on vajalik eespool nimetatud eesmärkide saavutamiseks.

 

Isikuandmeid säilitatakse pärast kliendisuhte lõpetamist nii kaua, kuni kõik garantiikohustused ja muud lepingulised ja seadusjärgsed nõuded on täidetud ning õigusaktides, näiteks eluasemete tehingute seaduses, tarbijakaitseseaduses ja raamatupidamisseaduses määratud säilitamisajad ette näevad.

 

Pärast kliendisuhete lõpetamist võib YIT säilitada anonüümseid andmeid ja otseturunduse eesmärgil andmesubjekti põhiandmeid, mis on määratletud käesolevas privaatsuspoliitikas (välja arvatud isikukood), ja turundusandmeid.

 

9.     ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

Kasutajal on õigus kontrollida nendega seotud teavet, mis on salvestatud isikuandmete faili, ja nõuda ebatäpsete andmete parandamist.

 

Kasutajal on õigus keelata YIT-l töödelda kasutaja andmeid otsereklaami, kaugmüügi ja muu otseturunduse, samuti turu-uuringute ja uuringute eesmärgil.

 

Kasutaja võib samuti nõuda oma isikuandmete kustutamist meie süsteemidest. YIT toimib vastavalt kasutaja taotlusele, välja arvatud juhul, kui on olemas õigustatud põhjus jätta andmed kustutamata. Peale aktiivsete andmete on YIT salvestanud isikuandmete koopiad, mis kustutatakse niipea, kui see on võimalik.

 

Vastavalt isikuandme kaitse üldmäärusele on kasutajal õigus vaidlustada oma andmete töötlemist või taotleda selle piiramist, tühistada oma nõusolek ja esitada kaebus isikuandmete töötlemise kohta kohalikule andmekaitse järelevalveasutusele.

 

Andmesubjektil on õigus saada meilt oma isikuandmed struktureeritud ja üldiselt kasutatavas vormingus ning edastada andmed individuaalselt kolmandale isikule.

 

Taotlused ja keelud võidakse esitada 2. jaos loetletud kontaktisikule. Andmekaitse tagamiseks peab klient olema suuteline taotluse korral oma isikut tõendama.

 

10.  KÜPSISED

 

YIT võib kasutada „küpsiseid“ või muid tööstusharu standardseid tehnoloogiaid, nagu jälgimispikslid, veebimajakad ja muud samalaadsed tehnoloogiad.

 

Küpsis on väike tekstifail, mis salvestatakse kasutaja seadmesse, et säilitada vastava kasutaja andmeid sisaldav fail. Jälgimispikslid ja veebimajakad on YIT veebilehel asuvad väikesed graafilised kujutised, mis võimaldavad määrata kindlaks, kas konkreetne funktsioon on lõpule viidud.

 

YIT veebilehed võivad sisaldada ka kolmanda isiku reklaame, mis saadavad teie seadmesse küpsised või muu jälgimistehnoloogia, et jälgida oma veebitegevusi kolmandate isikute veebisaitidel või teenustes turunduslikel eesmärkidel.

 

Kasutajad võivad keelata küpsised oma brauseri seadetes või määrata hoiatused küpsiste salvestamise korral. Lisateavet küpsiste haldamise kohta saate internetist. Näiteks järgmised lingid pakuvad teavet küpsiste eelistuste muutmise kohta kõige populaarsemates brauserites:

 

Safari

Google Chrome

Internet Explorer

Mozilla Firefox

 

Pidage meeles, et mõned meie teenuste osad ei pruugi korralikult töötada, kui küpsised on keelatud.

 

Google Analytics

Meie teenused kasutavad Google Analyticsit ja teisi veebianalüüsi tööriistu, et koguda tehnilisi andmeid ja aruandeid meie veebisaidi kasutamise kohta eesmärgiga parandada meie teenuseid. Google Analyticsi kohta lisateabe saamiseks külastage Google Analyticsi veebilehte. Saate Google Analyticsi andmete kogumisest loobuda, kui laete alla alljärgneva brauseri lisandmooduli: Google Analytics opt-out add-on.